Komornik to osoba fizyczna, której powierzono zadanie wykonywania czynności w interesie publicznym. W wykonywaniu swoich obowiązków komornik jest wykładnikiem władzy państwowej.

Zgodnie z prawem komornik jest jedyną osobą uprawnioną do przeprowadzenia egzekucji przymusowej. Wykonywanie czynności egzekucyjnych przez inne osoby pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.

Ważne: komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie działalności gospodarczej. Komornik nie jest wpisany do CEIDG.

Ogólnie rzecz biorąc, komornik np. Pan Paweł ma następujące obowiązki:

 • egzekwować przepisy cywilne tytułów egzekucyjnych;
 • doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych;
 • przekazywanie dokumentów procesowych;
 • polubowne ściągnięcie wszelkich należności (długów);
 • sporządzenie protokołu z ustalenia, w przypadku oferty rzeczywistej, po którym dłużnik odnotuje kwotę, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • zajęcie, zajęcie, przechowywanie, administrowanie i sprzedaż towarów zajętych w procesie egzekucji, a także towarów zastawionych;
 • polubowne odzyskiwanie długów;
 • śledzenie stanu środków pieniężnych dłużnika (zarówno w gotówce, jak i na rachunkach bankowych) oraz jego dochodów (pensja, emerytura, stypendium, inne dochody) oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywania jego wskazań dotyczących stanu środków pieniężnych i dochodów dłużnika ;
 • o zajęcie rachunków dłużnika oraz zakazanie bankom przelewu jakichkolwiek kwot z tych rachunków, zwracanie się do instytucji bankowej o informacje o saldzie kwoty z rachunku dłużnika istniejącego w momencie zajęcia, z natychmiastowym i bezwarunkowym wydaniem wyciągu bankowego i informacji prasowej;
 • weryfikacja w instytucjach bankowych operacji dokonywanych na rachunkach bankowych dłużnika;
 • zobowiązać instytucje bankowe i organ skarbowy do poinformowania go o przyszłym otwarciu niektórych rachunków bankowych przez dłużnika;
 • odebrać od dłużnika przedmioty wskazane w akcie egzekucyjnym

Jednocześnie do działań komornika należą

Egzekucje bezpośrednie, czyli przedmiotem przymusowej egzekucji, są towary, sumy pieniężne, konkretne czynności uznane orzeczeniem sądu lub tytułem egzekucyjnym, takie jak:

 • ewakuacje (z domów, pokoi, lokali itp.);
 • powierzenie małoletniemu lub ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego (w przypadku rozwodu rodzicielskiego);
 • odwiedzanie małoletniego (jeśli jedno z rodziców odmawia drugiemu odwiedzania dziecka);
 • posiadanie, dostarczanie towarów itp.

Egzekucje pośrednie, które osiąga się poprzez kapitalizację majątku dłużnika lub dochodów, które musi on uzyskać od osób trzecich, takich jak:

 • ruchome śledzenie należności, długów (wszystkich ruchomości: samochodów, maszyn, sprzętu itp.);
 • śledzenie należności (wszystkich domów, gruntów, mieszkań, działek itp.);
 • konfiskata majątku dłużnika, a następnie sprzedaż na licytacjach.

Wykonawca działa przez cały czas na wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że wniosek o wykonanie zostanie złożony do komornika upoważnionego przez zainteresowaną stronę. Jednocześnie komornik może odmówić przyjęcia akt egzekucyjnych tylko z pewnymi wyjątkami, np. Nie leżą one w jego kompetencji. Odmowę komornika do wykonania czynności lub wykonania czynności przymusowej umotywowana jest, jeżeli strony nalegają, we wniosku o dokonanie czynności w terminie maksymalnie 5 dni od dnia odmowy. W przypadku nieuzasadnionej odmowy sporządzenia aktu, zainteresowany może wnieść skargę, w terminie 5 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o tej odmowie, do sądu, na którego terytorium ma swoją siedzibę komornik.

Jeżeli skontaktowałeś się z komornikiem i stwierdziłeś, że jest on w konflikcie interesów z dłużnikiem lub z tobą, może się okazać, że możesz złożyć wniosek o odmowę lub wniosek o odmowę (tj. Zażądać usunięcia wykonawcy z postępowania egzekucyjnego).

Komornik może zostać zaskarżony, jeżeli:

a) pozostaje z dłużnikiem lub z jego małżonkiem w stosunku pokrewieństwa do trzeciego stopnia włącznie lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;

b) jest opiekunem, kuratorem lub przysposabiającym dłużnika;

c) istnieje konflikt interesów między nim a wierzycielem.

Jeżeli zachodzą powyższe przesłanki, komornik obowiązany jest odstąpić od egzekucji i zawiadomić strony w terminie 3 dni. A jeśli nadal będzie działał świadomie, nie informując stron o istnieniu konfliktu interesów, wówczas komornik może zostać zaskarżony przez strony w postępowaniu egzekucyjnym.

Ważne jest, aby wiedzieć, że zarówno odmowa, jak i wstrzymanie się od egzekucji mają formę pisemną i muszą być umotywowane. A wniosek o uchylenie lub wstrzymanie się od wykonania czynności komorniczej rozstrzyga w terminie 10 dni izba komornicza, w okręgu której znajduje się komornik, w drodze postanowienia. Wniosek o odmowę nie wstrzymuje egzekucji, co oznacza, że ​​postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, nawet jeśli wykonawca został zaskarżony.

Jeżeli odmowa została odrzucona, odmowa tego samego komornika z tych samych powodów jest niedozwolona. A w przypadku uznania odmowy komornik zostaje odsunięty od egzekucji. (W praktyce jednak wnioski o odmowę są przyjmowane w bardzo, bardzo małej liczbie).

Za wszystkie czynności komornika pobiera się szereg opłat, zwanych kosztami egzekucyjnymi.